LAR - LEG - LÆRING

BYGHERRE ÅRHUS KOMMUNE

ANLÆGSÅR 2009


SKJOLDHØJKILEN UDFLUGTSLEGEPLADS

 
 
Projektet er skabt i samarbejde med Aarhus Vand, lokale grundejere og borgergrupper. Initiativet med visionen var at bearbejde områdets potentialer og at forvandle et overskudslandskab til nye rekreative naturområder. Med talrige søer med det formål at oprense byens overfladevand inden vandet når ud i Brabrand Sø og Årslev Engsø, er arealerne i dag blevet lidt af et tilløbsstykke.
 
Succeen viser sig med de varierende og oplevelsesrige naturoplevelser for naturelskere, skoleelever og motionister. Områdets besøgstal nåede 27.000 den første måned efter indvielsen. 
 

Landskabsprojektet har urbane og landskabelige elementer der udfordre en bred gruppe af brugere til træning, leg og forskelligartet socialt samvær på tværs af køn, alder og baggrund. Både til større og mindre grupper.

Visionen med at skabe et bevægelseslandskab der understøtter skovene og den grønne forbindelse der i området er at der samtidig skabes en ny forbindelse på tværs af lodsejer skel.

Vision
-at skabe rekreative muligheder og nedslag med rammer for træning, leg og undervisning
- at skabe rum der inviterer til forskellige oplevelser på tværs af køn, alder og baggrund
- at skabe variation i oplevelser der indbyder til forskelligartet fysiske udfordringer

De nye træningsfaciliteter udformes sådan at de er multifunktionelle og invitere til alternativt brug. De skal for eksempel kunne bruges både som siddemøbel og legeredskab samtidig med at de har en funktion som træningsfacilitet.

Ved at tilføre det ekstra lag af muligheder for bevægelse, gives muligheden for at alle kan træne balance, koordination, styrke, udholdenhed, hurtighed og teknik som et supplement til en almindelige træning. 


Check videoerne
 
"De udvalgte" og  "Hasle Bakker - GPS Matematik"
 
http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Ud-i-naturen/Stier-og-ruter/Mountainbikerute-Hasle-Bakker-Skjoldhoejkilen.aspx


WOODNOTES
Redskaber til fysisk udfoldelse i de gørnne skove

http://www.noles.dk/shop/product/balancebom-zig-zag-balancebom-wz

 

Politisk beslutning

Byrådsbeslutning af 11. januar 2006: ”Plan til forbedring af de offentlige legepladser samt ansøgning om anlægs- og driftsbevillinger til realisering af planens 1. etape” og Byrådsbeslutning af 23. januar 2008: ”Ændringsforslag til Plan for forbedring af de offentlige legepladser”. Ved byrådsvedtagelsen 23. januar 2008 besluttede Byrådet, at en af byens 4 udflugtslegepladser i indstillingen fik udpeget en lokalisering i den vestlige del af Århus i Skjoldhøjkilen.

Projekterne i Skjoldhøjkilen er et tværfagligt samarbejde i Aarhus Kommune med Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Natur og Miljø, for at understøtte byudviklingen i Aarhus.

 

Vision

Visionen, at integrere læringsrum og en udflugtslegeplads med igangværende klimatilpasningsprojekter. Udviklingen af et utraditionelt og nyudviklet IT læringsforløb med narrativ læring til ude-skoleundervisning, har givet brugerne en platform for integreret naturforståelse/friluftliv sammen med rekreative løbe-, gå og mountainbikeruter i skovene og på engene.

 

Skjoldhøjkilen rækker ind i to lokalområder i Brabrand og True. Udflugtslegepladser er anlagt med multi formål, blandt andet som mulige læringsbaser i et samlet forløb. Baserne til legeaktiviteter er udformet som temalegepladser for motion og naturformidling. Baserne er offentlige tilgængelige og kan bruges af alle, såvel uformelt som i forbindelse med undervisning eller oggentlige arrangementer. Adgang til baserne fra de omkringliggende bykvarterer Gellerup Parken mod syd og Trige mod nord, sker af eksisterende stier. Legepladsens baser er indrettet af robuste og hærværkssikrede materialer og indeholder variable rammer for et udendørs mødested med tilbud om motoriske udfordringer. Kombinerede legeredskaber i det spændende og varierede landskab bidrager med flere, større og udfordrende legemuligheder på legebaserne. Lege og aktivitetsbaserne forbindes på samme måde af det eksisterende og delvist nyanlagte stinet med pladser, hvor der er mulighed for IT opkobling.

     

Strategi for borgerinddragelse

I samarbejde med lokale borgere, foreninger, og Idrætssamvirket i Aarhus har der været iværksat dialogmøder og borgerhøringer. Dialogen med borgere er blevet opsamlet i ”Hasle Bakker Idé katalog Bedre byrum – Bedre integration – bedre friluftsliv” fra april 2007. I forbindelse med udformningen af udflugtslegepladsen har der været inviteret til borgerorientering med walk-n-talk i landskabet, hvor kommende ideer for projekter blev debateret.

 

Tidsplan

Anlæggelsesperiode september 2008 til maj 2009.

 

 

Intentionen er, at øge borgernes bevidsthed om de rekreative aktivitetsmuligheder i område i de kommende år i takt med at Skjoldhøjkilen videreudvikles. Formålet med etableringen af de rekreative anlæg er sat igang for at understøtte de mange ideer for området. Den samlede plan for anlæggene vil bidrage til at skabe et udflugtsmål af høj kvalitet i de vestlige bydele af Århus. Planen for udflugtslegeplads i Skjoldhøjkilen opfylder Århus Kommunes mål om tilgængelighed og øgede rekreative muligheder i de bynære fritidslandskaber.